Live Music - JasonKoernerPhotography

Zakk Wylde - Black Label Society

© Jason Koerner Photography

20111201DSC4031286GibsonLEBOPringleStoreThinLizzyJudasPriestBunburyFillmoreMiami